Nawigacja

Nawigacja

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie w roku szkolnym 2018/2019"

  Informacja_z_wyboru_ofert.pdf

 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na ,,Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2018/2019 do Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie"

  Załącznik do pobrania:

  Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 • PRZETARG NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=def223b2-392e-4a96-938e-3a6b901b18ba

  PRZETARG NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

  OGŁOSZENIE 

  Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie ogłasza przetarg  nieograniczony na sukcesywne dostawy produktów spożywczych w roku szkolnym 2018/2019 dla stołówki szkolnej  w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin.

  Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  I.ZAMAWIAJĄCY

  Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie,
  ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin.
  tel./fax 85 718 70 70.

  Osoba wyznaczona do kontaktów:
  Elżbieta Pogorzelska- główny księgowy ZSiP w Tykocinie
  Dostawy na adres: 16-080 Tykocin ul. Kochanowskiego 1.

  Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn.zmianami) – zwanej dalej ustawą.

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: www.zsip-tykocin.edupage.org

  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy i dostawy produktów spożywczych, asortymentowo i ilościowo wyszczególnionych w załączniku        nr 1 -6 do SIWZ, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się  w budynku Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie ul. Kochanowskiego  1 przez okres 10 miesięcy wg następujących części: Nr 1- Mięso i przetwory mięsne, Nr 2- Warzywa, owoce i jaja, Nr 3 – Nabiał i produkty mleczarskie, Nr 4 – Mrożonkii ryby, Nr 5 – Różne artykuły spożywcze, Nr 6 – Pieczywo.

     1.1.Rodzaj zamówienia: dostawy

     1.2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 03.21.22.00-2, 03.21.21.00-1, 03.14.25.00-3, 03.22.10.00-6, 15.33.10.00-7, 03.22.21.10-7, 03.22.23.00-6, 15.50.00.00-3, 15.40.00.00-2, 15.33.11.70-9, 15.22.00.00-6, 15.89.60.00-5, 15.80.00.00-6, 15.60.00.00-4, 15.40.00.00-2, 15.81.00.00-9

    1.3.Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części 6.

    1.4.Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

  2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie 30-06-2019

  III. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  1. WADIUM

  Infromacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

     2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  Opis sposobu dokonania oceny spełniana tego warunku

     Zamawiający nie precyzuje  szczegółowych wymagań tego warunku

   2.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonania oceny spełniana tego warunku

     Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań tego warunku

  2.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonania oceny spełniana tego warunku

     Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań tego warunku

  2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonania oceny spełniana tego warunku

     Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań tego warunku.

  2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonania oceny spełniana tego warunku

     Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań tego warunku.

  1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY.

  3.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy należy przedłożyć :

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24. ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  3.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  3.4)) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  3.5) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione

  1. Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie winni dostarczyć Wykonawcy: a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7do SIWZ lub przedstawienie wszelkich informacji wymaganych we wzorze). b) dokument reprezentujący Wykonawcę, z którego będzie wynikać, kto jest upoważniony do podpisania oferty (może to wynikać z wyżej wymaganego aktualnego odpisu z właściwego rejestru) wraz z upoważnieniem (pełnomocnictwem) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z odpisu lub innych dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdz. VI pkt. 2 ust. b); 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w rozdz. VI pkt. 1 ust. a) SIWZ składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, bądź każdy z Wykonawców oddzielnie; 3. Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów dotyczących przynależności Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej. 1) W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą - zgodnie z treścią art. 26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), Wykonawca składa informację, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  IV : PROCEDURA

  4.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  4.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  4.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  4.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 60
  • 2 – Czas dostawy - 40

  4.3) ZMIANA UMOWY

       1. Stała cena przez 10 miesięcy

       2. Przewiduje się tylko zmiany cen wynikające ze zmiany stawek VAT,  do zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  4.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  4.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.zsip-tykocin.edupage.org
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie. Ul. Kochanowskiego 1,16-080 Tykocin  tel. (85) 718 16 85

  IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:        05-07-2018 godzina 8:45, miejsce: Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie ul. Kochanowskiego 1, 

  16-080 Tykocin,  Sekretariat szkoły - parter budynku.

  4.4.3) Termin otwarcia ofert: 05-07-2018. o godz. 9:00

  4.4.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  4.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych dnia ……….

  Tykocin dnia 27-06-2018

   

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

  siwz_zywienie_II.doc

  Zalacznik_1_mieso.xls

  Zalacznik_2_warzywa_owoce-1.xls

  Zalacznik_3_nabial.xls

  Zalacznik_4_mrozonki.xls

  Zalacznik_5_art_spozywcze.xls

  Zalacznik_6_pieczywo.xls

  Zalacznik_Nr_7_Formularz_ofertowy.docx

  Zalacznik_Nr_8_Oswiadczenie_wykonawcy_Art._25a_ust.1.docx

  Zalacznik_Nr_9_Oswiadczenie_dotyczace_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx

  Zalacznik_Nr_10_Oswiadczenie_RODO.docx 

  Zalacznik_Nr_11_Projekt_umowy.docx

   

 • Czas na rower! Zadbaj o bezpieczeństwo!

  Czas na rower! Zadbaj o bezpieczeństwo!

  Czas na rower! Zadbaj o bezpieczeństwo!

  Coraz chętniej wybieramy się na spacery i zachęcamy dzieci do wiosennej aktywności, jak zacząć sezon rowerowy? Na lekcji techniki zostały przypomniane przepisy ruchu drogowego i wykonane przez uczniów prace plastyczne.

  Hasło brzmiało: „CHCESZ ŻYĆ? Noś Odblaski. Włącz Myślenie”.  Udział w konkursie był doskonałą okazją do zaprezentowania i promowania ciekawych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego naszej placówki.

  Zapraszam do obejrzenia prac, które zostały zaprezentowane na holu głównym naszej szkoły ;-).

  Opracowała: Bogusława Najecka

 • Wyniki szkolnego konkursu plastyczno-literackiego „Polska – moja ojczyzna”

  Wyniki szkolnego konkursu plastyczno-literackiego „Polska – moja ojczyzna”

  1918 – 2018, czyli 100 lat Niepodległej

  Wyniki szkolnego konkursu plastyczno-literackiego

  „Polska – moja ojczyzna”

  Organizatorki - mgr Marta Papis i  mgr Magdalena Lenczewska

  Uczestnicy konkursu:

   szkoła podstawowa

   klasa Ia: Damian Gołębiewski, Dominika Ostrowska, Oliwia Gołębiewska, Zuzanna Topczewska, Sebastian Wnorowski; klasa Ib: Zuzanna Zielińska, Maja Matyszewska, Kuba Olszewski, Maciej Jabłoński, Maciej Mielechowicz, Amelia Jackowska, Angelika Marciszewska, Bartłomiej Wądołowski; klasa IIa: Karol Kopczewski, Olaf Grochecki, Patryk Sadowski, Dawid Orzechowski, Kuba Malecki; klasa IIIa: Karolina Ciborowska, Oliwia Rakowicz, Maja Sikorska, Julita Kienigsman, Mateusz Mielechowicz; klasa IIIc: Gabriela Szafrańska, Natalia Ostrowska, Julia Ostrowska; klasa VIa: Zuzanna Buraczewska, Bożena Demurat, Wojciech Szafrański, Patrycja Choińska; klasa VIb: Kacper Baczewski, Oliwia Koroś

  gimnazjum

  klasa IIa: Ewelina Kołnier, Emilia Wądołowska, Oliwia Malinowska, Julia Pogorzelska, Marlena Sadowska, Izabella Ostrowska;  klasa IIIa: Aleksandra Maliszewska

  Komisja w składzie: mgr Ireneusz Przeździecki, mgr Katarzyna Strelczuk  i mgr Grażyna Maciejewska – uwzględniła następujące kryteria oceny prac konkursowych:

   - ich związek z naszą Ojczyzną, jej przeszłością  i teraźniejszością,  kulturą, tradycją;  wydarzeniami związanymi z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,

  - tematyka musiała wyrażać więzi z krajem ojczystym, uczucia i postawy patriotyczne          (w ujęciu symbolicznym).

  WYNIKI

  KLASY I-III SP – plakat

   I miejsce: Maciej Jabłoński kl. Ib, Kuba Olszewski kl. Ib

  II miejsce: Julita Kienigsman kl. IIIa, Natalia Ostrowska kl. IIIc , Gabriela Szafrańska kl. IIIc

  III miejsce: Oliwia Rakowicz kl. IIIa, Sebastian Wnorowski kl. Ia

  Wyróżnienie: Angelika Marciszewska kl. Ib, Zuzanna Topczewska kl. Ia, Karolina Ciborowska kl. IIIa

  KLASY IV-VII SP  i  II-III G – plakat

  I miejsce: Ewelina Kołnier kl. IIa

  II miejsce: Izabella Ostrowska kl. IIa

  III miejsce: Wojciech Szafrański kl. VIb

  Wyróżnienie: Aleksandra Maliszewska kl. IIIa

  KLASY IV-VII SP  i  II-III G –  praca literacka - wiersz

  I miejsce: Kacper Baczewski kl. VIb

  II miejsce: Oliwia Koroś kl. VIb

  III miejsce: Emilia Wądołowska kl. IIa

  Wyróżnienie: Marlena Sadowska kl. IIa

   

  Wręczenie nagród odbędzie się na najbliższym apelu szkolnym. Wyróżnione wiersze zostaną opublikowane na łamach  gazetki  szkolnej TO MY (nr V/VI).

  Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do włączania się w kolejne przedsięwzięcia!

   

   

  opracowała: mgr Marta Papis

   

 • Zebranie z rodzicami

  Dnia 22 maja 2018r. o godz. 1515 odbędą się wywiadówki klasowe.

  Do godz. 1615 odbędą się konsultacje wszystkich nauczycieli przedmiotowców z rodzicami.

 • Stulecie Niepodległości w barwach Biało-czerwonych

  Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły biorą udział w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany jest z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  Organizowany jest on przez Podlaskiego Kuratora Oświaty wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.

  Celem konkursu jest zorganizowanie przedsięwzięcia, które zintegruje społeczność szkolną podczas przygotowywania świątecznych dekoracji w szkole lub na zewnątrz budynku szkolnego.

  Poniższa prezentacja ilustruje działalność społeczności naszej szkoły. 

  Prezentacja do pobrania:

  Stulecie_Niepodleglosci_w_barwach_Bialo-czerwonych_prezentacja.pptx

 • 08.05.2018

  Moduł Osiągnięcia uczniów został zmodyfikowany

 • III miejsce Gimnazjum, a IV Szkoła Podstawowa w Eliminacjach Powiatowych XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  III miejsce Gimnazjum, a IV Szkoła Podstawowa w Eliminacjach Powiatowych XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  III miejsce Gimnazjum, a IV Szkoła Podstawowa w Eliminacjach Powiatowych XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
  w Ruchu Drogowym

   

  W Turnieju uczestniczyły drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych: Złotorii, Turośni Kościelnej, Suraża, Choroszczy, Tykocina, Gródka, Płonki Kościelnej, Poświętnego oraz gospodarzy Juchnowca Górnego. Łącznie uczestniczyło 15 drużyn (54 zawodników). Zmagania rozpoczęły się od testu teoretycznego z wiedzy dotyczącej zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym. Następnie uczestnicy turnieju pod okiem przedstawiciela Policji sprawdzili swoje umiejętności praktyczne na torze przeszkód, który musieli pokonać na rowerach. Ponadto każda drużyna wykonała zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem Pani Wandy Nowackiej - Instruktora w Zarządzie Rejonowym PCK w Białymstoku.

  Najlepsze drużyny oraz zawodnicy otrzymali z rąk Pani Jolanty Den- Wicestarosty Powiatu Białostockiego i Pana Michała Marcina Freino- Dyrektora WORD w Białymstoku dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe oraz karty podarunkowe do sklepu decathlon  o wartości 50 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

  Szkołę Podstawową w Tykocinie reprezentowali uczniowie kl.VA: Diana Kwiatkowska, Natalia Malesińska, Norbert Okuła i Filip Skłodowski, a Gimnazjum: Jakub Rusiecki, Szymon Paszkowski, Robert Kropiewnicki

  Reprezentacje naszych szkół, czyli SP i Gimnazjum do egzaminu z cz. teoretycznej przygotowała mgr Bogusława Najecka, z cz. praktycznej  mgr Artur Wiśniewski.

   

 • Pomagamy! Klasa IVb - zbiórka na Fundację Jedno Serce Nie Da Rady.

  Pomagamy! Klasa IVb - zbiórka na Fundację Jedno Serce Nie Da Rady.

  Pomagamy! Klasa IVb - zbiórka na Fundację

  Jedno Serce Nie Da Rady.

   

  Klasa IVB  została wirtualnym opiekunem psa o imieniu Cytra. Uczniowie wsparli fundację dla zwierząt Jedno Serce Nie Da Rady. Dzieciaki zorganizowały zbiórkę w klasie i bardzo chciały pomóc podopiecznym fundacji !
  Cytra to już psia seniorka. Urodziła się około 01.01.2005 i ma status Psiego Rezydenta Fundacji.

   

 • Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do rodziców i opiekunów

   

   

  Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom

  – komunikat do rodziców i opiekunów

   

  Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

  Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

  Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

  Kto może zostać zaszczepiony

  Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

  Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

  Co należy wiedzieć

  • Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
  • Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
  • Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do  20 kwietnia 2018 r.
  • Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.
  • Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

   

  Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.

  Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

  Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

  plakat_pneumokoki.pdf

  Pismo_przewodnie_(1).PDF

  MZ_komunikat_do_rodzicow__9.03.2018_r._BPIP_i_GIS.docx

   

 • Wyniki konkursu na „Najładniejszą klasową gazetkę wielkanocną”

  Wyniki konkursu na „Najładniejszą klasową gazetkę wielkanocną”

   

  Dnia 28.03.2018r. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na „Najładniejszą klasową gazetkę wielkanocną” zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski dla klas IV-VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Celem konkursu było: zachęcenie uczniów do pielęgnowania i kultywowania tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, stworzenie   w sali klimatu zbliżających się wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów, integracja zespołu klasowego poprzez wspólną pracę. Klasy, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie bardzo dobrze się przygotowały. Samodzielnie i w pomysłowy sposób wykonały klasowe gazetki, które wyglądały oryginalnie i ciekawie. Widać było ogromne zaangażowanie uczniów. Komisja w składzie: p. Justyna Malinowska, p. Katarzyna Jarocka, p. Magdalena Lenczewska oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Ciołko i Amelia Truskolaska przyznała następujące miejsca:

  I. W kategorii klas IV-V SP

  I miejsce – klasa IVb  wych. A. Konarzewska – Pogorzelska

  II. W kategorii klas VI-VII SP

  I miejsce – klasa VIIb wych. E. Potomska

  III. W kategorii klas II – III G

  I miejsce – klasa IIIa wych. M. Papis

   

  Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

                                        Opracowały: mgr Katarzyna Jarocka, mgr Magdalena Lenczewska

   

 • Robimy palmy wielkanocne

  Robimy palmy wielkanocne

  Jak co roku w naszej szkole został  zorganizowany konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jego celem było pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży. Tradycyjnie  wzorem lat ubiegłych palmy wykonane przez naszych uczniów zanoszone są do kościoła, aby tam w Niedzielę Palmową wyruszyły w procesji. Wszystkie prace wyróżniały się starannym wykonaniem, pomysłowością i pięknem, które w niezwykły sposób oddawały nastrój  Świąt Wielkanocnych.  Każda palma zasłużyła na uznanie i podziw! Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom konkursu  i oczywiście wspaniałym Rodzicom na których pomoc zawsze można liczyć.

  Opracowanie: Bogusława Najecka

 • Świąteczna wizyta w DPS w Tykocinie

  Świąteczna wizyta w DPS w Tykocinie

  Świąteczna wizyta w DPS w Tykocinie

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami: p. K. Grzesiuk, p. K. Jarocką i p. M. Lenczewską wybrali się do Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie. Wizytę rozpoczęli od wspólnego uczestnictwa we mszy świętej. Następnie wszystkim kuracjuszom
  i pracownikom złożyli świąteczne życzenia oraz obdarowali ich samodzielnie pieczonymi słodkimi babeczkami. Na koniec serdeczne podziękowania za odwiedziny w imieniu chorych złożył ks. Marcin Roszkowski.

  Opracowała mgr Katarzyna Jarocka

   

   

 • - Obrazek 1                                            - Obrazek 2

  OGŁOSZENIE

   

  OD DNIA 2 MARCA 2018 r. DO 27 MARCA 2018 r.

  TRWAJĄ ZAPISY DZIECI  3-4-5-6-LETNICH

  DO  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  W PRZEDSZKOLU I SZKOLE W ZSiP W TYKOCINIE

  ORAZ DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W TYKOCINIE

  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019         

   

  WNIOSKI MOŻNA OTRZYMAĆ  W SEKRETARIACIE

  ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TYKOCINIE,

  UL. KOCHANOWSKIEGO 1

  ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ :

  www. zsip-tykocin.edupage.org

   

   - Obrazek 3 - Obrazek 4
   
     
                                                                        ZAPRASZAMY !!!

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej_szkoly_podstawowej_na_rok_szkolny_2018_2019.docx

  wniosek_do_oddzialow_przedszkolnych_2017_2018.docx

  Oswiadczenia_2018-2019.doc

  deklaracja_kontynuowania_2017-18.doc

  Oswiadczenie_rodzicow_religia.docx

  zarzadzenieburmistrza12.pdf

  zarzadzenieburmistrza13.pdf

 • Regulamin konkursu na „Najładniejszą klasową gazetkę wielkanocną”

   

  Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski ZSiP w Tykocinie

   

  1. Cele konkursu:
  • zachęcenie uczniów do pielęgnowania i kultywowania tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,
  • stworzenie w sali klimatu zbliżających się wielkanocnych,
  • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów,
  • integracja zespołu klasowego poprzez wspólną pracę.

   

  1. Adresaci konkursu:
  • uczniowie klas IV, V, VI, VII szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas II, III gimnazjum.

   

  1. Czas trwania konkursu:
  • początek: 16 marca 2018 r.
  • koniec: 28 marca 2018 r.

   

  1. Realizację zadań konkursowych oceniać będzie komisja, której skład stanowić będą nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy klasy.

   

  1. Komisja przyznaje punkty ( od 0 do 5 )
   w następujących kategoriach:
  • samodzielność wykonania świątecznych elementów,
  • pomysłowość, stopień trudności, przekaz, walory artystyczne,
  • wrażenie i estetyka wykonania gazetki.

   

 • Odpowiedź od Królowej Elżbiety II

  Odpowiedź od Królowej Elżbiety II

  15 marca uczniowie klasy IIIB gimnazjum, uczęszczający na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego do p. Marty Wnorowskiej otrzymali korespondencję zwrotną od Królowej Elżbiety II oprócz listu, w kopercie znalazły się broszury z najważniejszymi informacjami na temat rodziny królewskiej. Królowa Elżbieta II wyraziła zainteresowanie Tykocinem. Uczniowie wraz z p. Martą Wnorowską czują się zaszczyceni i mają zamiar kontynuować znajomość z tą zacną osobistością.

   

 • KONKURS LITERACKI „W CZYM DZIŚ POWINIEN PRZEJAWIAĆ SIĘ PATRIOTYZM?”

  KONKURS LITERACKI „W CZYM DZIŚ POWINIEN PRZEJAWIAĆ SIĘ PATRIOTYZM?”

  KONKURS LITERACKI

  „W CZYM DZIŚ POWINIEN PRZEJAWIAĆ SIĘ PATRIOTYZM?”

   „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?” – to konkurs literacki koordynowany przez  Kuratorium Oświaty  w Białymstoku przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. W realizację  projektu włączył się także Wojewoda Podlaski.

  Konkurs skierowano do dzieci i młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego. Za cele obrano: pogłębianie patriotycznych postaw uczniów, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, poszerzenie wiedzy uczniów na temat historycznego i współczesnego rozumienia patriotyzmu, rozwijanie ich twórczego zaangażowania, a także popularyzację i promowanie idei patriotyzmu.

  Nadesłane prace były zróżnicowane pod względem formy literackiej i objętości.  Znalazło się wśród nich 159 wierszy i 244 teksty prozatorskie.

  Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy II a gimnazjum: Julia Pogorzelska (esej), Oliwia Malinowska (esej), Marlena Sadowska (wiersz), Izabella Ostrowska (esej) oraz Aleksandra Maliszewska z klasy III a gimnazjum (scenariusz).

   Uczennice do konkursu przygotowała mgr Marta Papis.

 • Szkolny konkurs plastyczno-literacki „Polska – moja ojczyzna”

  1918 – 2018, czyli 100 lat Niepodległej

   

  Szkolny konkurs plastyczno-literacki

  „Polska – moja ojczyzna”

  klasy I – III SP

  klasy IV – VII SP, II – III G

   

   

  1. Organizatorzy konkursu:  mgr Marta Papis, mgr Magdalena Lenczewska

  2. Cele konkursu:

  • wzbudzanie  postaw patriotycznych oraz szacunku do symboli narodowych,
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat bogatej historii ziemi ojczystej, tradycji i kultury,
  • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów,
  • czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej i literackiej,
  • propagowanie wzorca współczesnego i nowoczesnego patrioty,
  • przedstawienie autorskiej wizji i idei rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw oraz  piękna Ojczyzny.

   3. Adresaci konkursu:

  • Uczniowie klas I – III SP  (opiekun – mgr M. Lenczewska)
  • Uczniowie klas IV– VII SP i II – III G (opiekun – mgr M. Papis)

   

   4. Czas trwania konkursu:

  • 6 marca 2018 r. – 13 kwietnia 2018r.

   5. Praca konkursowa:

  PLASTYCZNA - PLAKAT (etap I)

  • Tematyka: związana z naszą Ojczyzną, jej przeszłością                                   i teraźniejszością,  kulturą, tradycją,  wydarzeniami związanymi z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematyka musi wyrażać więzi z krajem ojczystym, uczucia i postawy patriotyczne (ujęcie symboliczne).
  • Technika: technika dowolna (ołówek, kredki, farby, pastele, grafika, wyklejanie, wydzieranie, inne); format prac: A4 lub A3.

  LITERACKA - WIERSZ (etap II)

  • Tematyka: jak wyżej.
  • Format pracy: długość wiersza nie może przekraczać 30 wersów, tekst musi być opatrzony tytułem, samodzielny (praca własna, nigdy wcześniej nie publikowana), zapisany w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12, odstępy między wersami 1,5).

  Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę: imię, nazwisko oraz klasę ucznia.

   

  6. Prace  składamy  u organizatorów konkursu do dnia 13 kwietnia 2018r.

  (prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę).

   

  7. Laureaci konkursu, nagrody – postanowienia końcowe.

   

  Powołane jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych .

   

  Ogłoszenie wyników odbędzie się na łamach gazety szkolnej TO MY. Dodatkowo zwycięskie prace plastyczne uczniów klas I-III, IV-VII SP i II – III G zostaną wyeksponowane w szkolnej galerii, a literackie (wiersze) umieszczone na stronie internetowej ZSiP w Tykocinie. Wszyscy uczestnicy konkursu, niezależnie od wyniku, otrzymają cząstkową ocenę celującą  z języka polskiego i historii.

   

  Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu.

   

   

 • „Patriotyzm i wychowanie”

  15 lutego 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja „Patriotyzm i wychowanie”. Zorganizowano ją w ramach realizacji Programu Wieloletniego Rady Ministrów NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, którego koordynatorem w województwie podlaskim jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

  W spotkaniu, poświęconym wychowaniu ku wartościom oraz kształtowaniu postaw patriotycznych, wzięło udział około 250 osób - dyrektorów, nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i placówek z województwa podlaskiego.            

  Naszą szkołę reprezentowały mgr Marta Papis i mgr Magdalena Lenczewska.

  Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wielu ciekawych prelekcji oraz mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w kształtowaniu postaw patriotycznych, które zaprezentowali przedstawiciele VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. W końcowej części spotkania odczytano pracę literacką z konkursu „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”.

                                                                                                           Oprac. mgr Marta Papis

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
  ul. Kochanowskiego 1
  16-080 Tykocin
 • 85 718 70 70

Galeria zdjęć